• Wellnesshotel Zentral Venosta Beautyfarm

Gentle hair removal for women

Depilation with warm wax

Face depilation Euro 10,00
Whole leg Euro 30,00
Leg to knee Euro 20,00
Bikini zone or armpit  Euro 12,00